Naša firma sa zaoberá izoláciou vlhkého muriva. Máme dlhoročné skúsenosti s touto problematikou. Venujeme sa izolácii proti vzlínajúcej vlhkosti. V murive sa začne rozpadať pôvodná izolácia, vznikajú prasklinky v tejto izolácii a tadiaľ začne vzlínať vlhkosť od základu smerom hore do jadra domu. Prejavuje sa to vlhkými až mokrými mapami na stenách, omietkou, ktorá sa pri dotyku trúsi a opadáva. Často sa na takto poškodenom a napadnutom murive začnú objavovať plesne. Ďalšou problematikou ktorú riešime je izolovanie vlhkých pivníc, základov a podláh a izolovanie budov proti tlakovej vode. Tlaková voda môže veľmi vážne narušiť statiku domu, praskajú základy, podlahy, murivo. Preto musia byť použité špeciálne technológie a materiály na hydroizoláciu takto postihnutých priestorov, ktoré svojim pôsobením odolajú tlaku vody.
Máme za sebou množstvo odstránených problémov v tejto oblasti. Obhliadky a vypracovanie cenovej ponuky je zdarma. Našim zákazníkom poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo aj po ukončení prác.

Vlhký dom

Popis

Vlhký dom znamená - Navlhnuté múry, huby, plesne a výkvety vykryštalizovaných solí. Sú sprievodným znakom prítomnosti vody v murive.

Vlhkosť v murive znamená estetický , hygienický, stavebno konštrukčný problém, ktorý znamená rýchlejšie zvetrávanie a skrátenie jeho životnosti, ale najma zdravotný.

Vplyvom vlhkého muriva v dome nastáva vačšia spotreba energie potrebná na vykúrenie objektu. Murivo po absorbcii vody stráca svoje pôvodné stavebno-technické vlastnosti, súdržnosť a kompaktnosť. Voda vplyvom externého (počasia) a interného (teploty v dome) mení svoje skupenstvo a zároveň vytvára neviditeľné vnútorné pohyby, ktoré majú za následok porušenie statického stavu muriva. Tento jav sa voľne viditeľným okom prejavuje aj tzv. mapami na stenách budov.Zdravotný problém nastáva vplyvom plesní a húb, ktoré sa tvoria na povrchu muriva a majú za následok rôzne kožné a dýchacie ochorenia.

Vhodné sanačné opatrenie je možné navrhnúť iba po obhliadke poškodeného muriva a až na základe profesionálneho odborného prístupu vyhodnotiť ktora technologia sanácie zavlhnutých priestorov bude najvhodnejšia. Třeba zamedziť nielen zavĺhanie muriva, ale prebytočnú vlhkosť a časť solí rozpustných vo vode a nachádzajúcich sa pri povrchu z nich aj odstrániť, prípadne obmedziť ich tvorbu tak, aby nespôsobovali ďalšie znehodnocovanie povrchových úprav. Vynikajúce výsledky dosahujú naše metódy aj pri ťažko poškodených konštrukciách. Po vykonaní všetkých potrebných postupov bude Váš dom opať suchý, čistý bez estetických, konštrukčných a zdravotných problémov

Popis technológie - chemická injektáž

Chemická injektáž je sanačná metóda na zastavenie vzlínajúcej vlhkosti v murive . Vzlínajúca vlhkosť sa prejavuje vlhkými až mokrými mapami v spodnej časti steny. Na takto zavlhnutom murive sa môžu vytvárať plesne, hlavne za nábytkom a na miestach, kde neprúdi k stene vzduch a múr nemôže odvetrávať. Môže začať opadávať na týchto miestach omietka, ktorá je napadnutá plesňami a soľami vychádzajúcimi s vlhkosťou na povrch. Vtedy je isté, že izolácia muriva je nefunkčná a treba vytvoriť novú izoláciu. Chemická injektáž je vhodná pre všetky typy muriva, teda tehla, kváder, kameň, betón, nepálená tehla, hlina.

Hydroizolácia vlhkého muriva chemickou injektážou sa prevádza navŕtaním dier o priemere 12mm na vzdialenosť 15-20 cm od seba v dvoch radoch nad sebou. Do otvorov sa napustí pomocou tlakového prístroja alebo elektrického kompresora pod miernym tlakom izolačná látka zložená zo silikónových živíc s hydrokarbónovými zložkami, ktorá sa v priebehu niekoľkých sekúnd po injektovaní do navŕtaných otvorov nasáva do muriva v priemere na 30 cm okolo každej diery a tak vytvára trvalú a súvislú horizontálnu izoláciu. Táto látka je netoxická a zdraviu neškodlivá. .

Hydroizolácia je účinná ihneď po napustení do otvorov. Samotné vysušenie múru po vytvorení novej izolácie chemickou injektážou môže trvať od 6 mesiacov až do 3 rokov, podľa hrúbky múru, vonkajších a vnútorných podmienok a podľa množstva vlhkosti obsiahnutého v murive. Otvory po chemickej injektáži sa uzatvárajú pieskovo- cementovou maltou . Nová vlhkosť do muriva prichádzať už nebude, nakoľko chemickou injektážou bola vytvorená horizontálna bariéra proti vzlínajúcej vlhkosti. Následne mokrú, napadnutú omietku treba obiť až po murivo do dvojnásobnej výšky napadnutej omietky. Na omietanie používame výlučne sanačnú omietku, pretože len pri použití tejto omietky môže vlhkosť, ktorá v murive je odchádzať von zo steny a nespôsobí trúsenie novej omietky. Toto by sa stalo, keby sa použili vápnové omietky. Na sanačnú omietku sa nesmie aplikovať stierka ani žiadna vápnová omietka
Postup: obitú tehlu treba riadne očistiť a špáry medzi tehlami aspoň na 2 cm vyškriabať, nakoľko v špárach je najviac solí a plesní , ďalej treba použiť sanačný špric, potom hrubú sanačnú omietku a nakoniec jemnú pucovkovú sanačnú omietku. Obyčajnú, vápnovú omietku by vychádzajúce soli z mokrého múru rozožrali. Pre dobrý výsledok novej izolácie je dôležitá aj funkčná hydroizolácia podlahy ako aj hydroizolácia základov.
Pri mechanickom poškodení izolácie (búranie, prerážanie múru) treba následne izoláciu premostiť alebo znova použiť chemickú injektáž na poškodenom úseku múru.

Galéria

Popis technológie - izolácia vlhkých pivníc

Pri odstraňovaní vlhkosti v pivničných priestoroch treba postupovať tak, že posúdime odkiaľ vlhkosť prípadne priesak vody pochádza. Trhliny a rôzne poruchy ihneď utesníme špeciálnym tvrdidlom, aby sme docielili, že nikde nebude voda prenikať do vnútra. Ďaľším krokom sanácie vlhkej pivnice je, že napadnutú, mokrú omietku obijeme až na úroveň zeme zvonka, dobre začistíme murivo, t. j. treba vyškriabať a očistiť aj špáry v ktorých sa nachádzajú soli a plesne. Na takto pripravené murivo sa začne nahadzovať špeciálny sanačný špric a potom hrubá sanačná omietka .Ďalšou vrstvou bude hydroizolácia proti tlakovej vode, ktorá sa nanesie na hrubú omietku. Po izolačnej vrstvy dokončíme hydroizoláciu jemnou sanačnou omietkou. Tým sme vykonali komletnú hydroizoláciu muriva vlhkej alebo mokrej či vytopenej pivnice. Ďalšou fázou na zabezpečenie sucha v pivnici je hydroizolácia podlahy.

Galéria

Popis technológie - izolácia vlhkých podláh

Samotnú izoláciu podlahy začneme tým, že skontrolujeme, či podlaha nie je popráskaná . Ak nejaké drobné praskliny predsa nájdeme, utesníme ich špeciálnym tvrdidlom , ktoré zabezpečí zabránenie prieniku vody. Potom celú podlahu očistíme od prípadných nečistôt a prachu. Následne, ak nie je podlaha vlhká, musíme betón pokropiť vodou . Na takto pripravenú podlahu môžeme začať nanášať hydroizolačný materiál. Vykonáva sa náterom . Dostatočne vlhký podklad je podmienkou, aby po aplikovaní hydroizolácie mohla prebiehať reakcia, pri ktorej nastane proces kryštalizácie. To znamená v praxi, že materiál, ktorý sme naniesli na podlahu začne prenikať do jej celej hrúbky. Neostáva len na povrchu, ale stáva sa na trvalo jej súčasťou. Týmto sme vykonali izoláciu podlahy proti tlakovej vode. Je to doživotná hydroizolácia.
Ak by podlaha bola veľmi poškodená, popráskaná je treba urobiť nový betón, do ktorého samozrejme položíme kari sieť a hlavne ju zafixujeme do muriva, aby prípadný tlak spodnej vody pod domom nespôsobil praskliny v podlahe a následný priesak vody . Na takto pripravenú podlahu môžeme naniesť hydroizoláciu proti tlakovej vode tak ako je uvedené vyššie.

Galéria

Popis technológie - izolácia vlhkých základov

Pri hydroizolácii základov domu postupujeme tak, že základ domu treba odkopať niekedy až na základovú dosku, podľa stavu základu. Ak je treba, spevníme základ železobetónom a po oddebnení a vyschnutí pribetonávky opäť aplikujeme hydroizoláciu proti tlakovej vode. Ak sú základy pevné, nenarušené, netrúsia sa, stačí základový betón po odkopaní riadne začistiť od hliny a vyomietať špeciálnou sanačnou maltou, ktorá zároveň základy domu spevní a vytvrdí. Konečnou fázou izolácie vlhkých základov je naniesť hydroizoláciu proti tlakovej vode. Dôležité je, že táto hydroizolácia, ktorú používame je doživotná. Formou kryštalizácie sa dostane do základu , muriva, či podlahy a stáva sa ich súčasťou. Vždy v styku s vlhkosťou alebo tlakovou vodou začne prebiehať reakcia, ktorá zabráni prienikaniu vlhkosti.

Galéria

Popis technológie - izolácia proti tlakovej vode

Vodoizolačný systém izolácií proti tlakovej vode zabezpečuje totálnu a trvácu ochranu pred presakovaním vody a vlhnutím v betónových štruktúrach a cementových podkladoch. Poskytuje úplnú a trvácu ochranu proti vode, pričom sa stane neoddeliteľnou súčasťou štruktúry na ktorú je aplikovaný. Vlhkosť a voľné vápno prítomné v substráte reaguje s aktívnymi chemikáliami v tomto hydroizolačnom materiály a vytvára súvislú prekážku zloženú z nerozpustných kryštálikov, ktoré prenikajú hlboko do kapilár betónovej štruktúry, čím sa tieto kapiláry zablokujú proti prenikaniu vody, hoci štruktúra môže naďalej uvoľňovať vzduch, vodnú vlhkosť a dýchať. Je veľmi efektívny proti pozitívnemu aj negatívnemu tlaku vody a môže sa používať zvnútra aj zvonka.
Po tom ako kryštalický proces úplne utesnil štruktúru, aktívne chemické zložky materiálu zostanú prítomné v betóne. Akýkoľvek neskorší kontakt s vodou ich znova aktivizuje a naštartuje proces tesnenia. Aplikuje sa náterom priamo na betónové podklady alebo na murivo akéhokoľvek druhu po odstránení vápenných omietok a vytvorení tenkej cementovo-pieskovej vyrovnávacej vrstvy. Používa sa na vodoizoláciu podzemných priestorov, pivníc, betónových podláh a základov, šácht, bazénov, kanálov, rezervoárov pitnej vody a akéhokoľvek muriva s cementovým kamenným, betónovým podkladom.
Materiál je netoxický a neškodlivý môže sa používať aj v potravinárstve.

Kontakt

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.

0902 416 560
0910 322 544

info@dombezvlhkosti.sk

LN hydroizolácie, s.r.o.
Voderady 200
Voderady
91942
Trnavský kraj

52 407 284